User Tools

Site Tools


projekt:fa_2017:start

Maskinen som uppfann nutiden

Utställningen “Maskinen som uppfann nutiden” framställdes i samarbete med Folkrörelsearkivet i Uppsala och ägde rum på Folkrörelsearkivets kontor på St Olofsgatan våren 2017. Utställningen öppnades 10:e april, och skulle ursprungligen stå till 28:e april men blev förlängd till 31:a maj.

Utställningen belyste datorteknikens utveckling från 1940-talet till nutid, och hur den tekniska utvecklingen lett till de många nya tillämpningsområden som format samhället som det ser ut idag. Exempel visades också upp på de former som människans interaktion med datorn tagit genom årtiondena.

Detta gjordes med hjälp av ett antal större planscher med bilder och berättande text, tillsammans med olika typer av utställningsföremål och kortare monterskyltar. Föremålen som ställdes ut var av blandad karaktär och omfattade både två minidatorer från 1960- och 70-talen, mindre datorer, tillbehör, samt tekniska komponenter såsom elektronrör, transistorer och integrerade kretsar.

Med i utställningen fanns även tre körande datorer. På två av dessa kunde besökare spela två stycken spel från olika tidpunkter i persondatorns historia, som på ett intuitivt sätt visade de framsteg tekniken gjort under det mellanliggande årtiondet.

Utställningen öppnades med ett föredrag av Anna Nilsson på ämnet floppar i datorhistorien.

Reklam för utställningen gjordes i form av affischering runtom på stan och i universitetets lokaler, samt via dagstidningarnas eventlistor och dylika websiter, och en artikel i Folkrörelsearkivets medlemstidning. Även IT-institutionens nyhetsblad användes, och Stadsbiblioteket informerades och en skylt placerades där. Störst effekt verkar dagstidningarna ha haft.

“Maskinen som uppfann nutiden” blev en succe, initialt med besökarsiffror så mycket som tio gånger högre än Folkrörelsearkivets tidigare utställningar vanligtvis haft. Det blev intervju i UNT och i radio, och guidad visning vid två tillfällen, för två skolklasser. Intresse meddelades för en version av utställningen att flytta runt till stadens äldreboenden, men det blev ingenting av det eftersom det verkade vara för mycket arbete.

Stort tack till Folkrörelsearkivet för tillfället till utställningen, samt för allt deras stöd och spons. Särskilt tack till Per Agius, som ledde arbetet.

Ett navigerbart sfäriskt panorama från utställningen finns här, courtesy of sadropol.

Här är alla planscherna från utställningen:

projekt/fa_2017/start.txt · Last modified: 2023/06/01 19:22 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki