User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

FIXME Denna information är utdaterad. Vi återupptar RUDEL-mötena under 2024, med ett första möte fredagen den 2 februari kl. 19:00 på Svartbäcksgatan 65.

Introduktion

Update blir av med sina lokaler hos Uppsala Universitet på Polacksbacken vid årsskiftet 2021/2022, och vi flyttar i och med detta till en ny plats på Svartbäcksgatan. RUDEL är arbetsnamnet på projektet att hitta lokaler, sköta flytten och trygga Updates framtid.

FAQ

Projektet får ta emot många vanliga frågor. Här hittar du vanliga svar: FAQ

TODO

För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en TODO! Se även de privata sidorna för RUDEL-gruppens medlemmar.

Lokaler

Vi har skrivit kontrakt på en lokal: Information om Svartbäcksgatan 63–65

Aktuellt (Updaterat 2021-11-05)

Nu pågår förberedelser för flytt. Varje torsdag är städ- och packdag. Extra insatt tillfälle är lördag den 6:e November.

Vi räknar med att de flesta helger framöver kommer gå åt till att packa och städa.

Tidigare möten

Historiska möten

Det har hållit fler möten än det finns protokoll för. Anteckingar har förts i mailutskick och TODO:n uppdateras löpande.

2021

2020

Bakgrund

Paragraf 3 i Updates stadgar säger att: “Föreningens syfte är att främja intresset för och vidga kunskaperna inom datorområdet.”

Genom åren har Update byggt upp en imponerande samling med datorer, tillbehör och dokumentation. Informellt har syftet därför utvidgats till att förvalta samlingen och bevara, inte bara föreningens historia utan även Uppsala universitets och datorhistorien i allmänhet. Läs mer om vår samling: grovinventering

Update har länge levt med risken att IT-institutionen inte längre kan hålla föreningen med lokaler och vid flera tillfällen har föreningen behövt krympa samlingen och slänga flera ton(!) med datorer. Kvar finns alltså det som ansetts mest värdefullt att bevara.

Nuläge

Hotet om lokalbrist är högst aktuellt då IT-institutionen förväntas byta lokaler under år 2021 och Akademiska Hus vill utrymma och renovera husen på campus Polacksbacken där Update nu huserar. Läs mer om vårt lokalbehov

Framtid

Med utgångspunkten att föreningen behöver flytta och att medlemsavgifterna inte räcker till att täcka lokalkostnader behöver vi hitta andra sponsorer eller annan finansieringsmodell.

Sponsorer

Sponsorer eller donatorer kan vara företag, kommun, stat, stiftelser eller privatpersoner. Oavsett sort behöver föreningen göra sig attraktiv för att hitta och hålla kvar sponsorer. Vi behöver helt enkelt visa att Update har en plats och fyller ett syfte som kan komma många till gagn. Läs mer om våra aktiviteter

projekt/rudel/start.txt · Last modified: 2024/02/02 20:50 by johannes

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki