User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2022-05-11

Protokoll från Updates plenumsmöte 2022-05-11

English version

Närvarande medlemmar: davidk, josk, kgs, micken, ronny, thorild, vol, zeltophil

Moderator: zeltophil

§0 Den ungefärliga agendan lästes upp och godkändes.

§1 Låssystemet.
  Information angånde låssystemet från vol:
  *  Vi har köpt in ett smartlås, med en kass molnservice
  *  Vi har börjat skriva egen programvara för låset. vol gör detta "i mån
     av tid"
  *  Dörren behöver dras inåt för att avlasta låskolven när låset
     manövreras.
  *  Vi behöver wlan/internetuppkopplingen i ordning innan låset kan tas i
     drift.
  *  Vi har 3 fysiska nycklar - för närvarande hos zeltophil, pontus och hos
     hyresvärden för elarbeten. Vi avser inte att tillverka många fler.
  *  Vi behöver skapa ett nyckelkontrakt för de som ska ha tillgång till
     lokalen.
  *  Accesskontrollsystemet bör vara kopplat på trådbundet LAN.

  Diskussion om åsikter angående "Vem ska få tillgång till låset?"
  frambringade följande punkter/åsikter:
  *  Omyndiga medlemmar ska vara i ansvarig vuxens sällskap i lokalen.
  *  Låskoder/digitala nycklar ska vara individuella, inte "en dörrkod för
     alla"
  *  Det verkar rimligt att använda ett "sponsorsystem" där access ges
     baserat på tillit från 2 medlemmar med access. Updates styrelse kan
     påbörja tillitskedjan.
  *  Villkor och kontrakt skrivs av styrelsen

  Mötet enades om följande åsiktsuttalande: (från engelska)
  "Mötet föreslår styrelsen att införa ett system där ny nyckeltillgång ges
   på rekommendation av 2 nyckelinnehavare. Nyckelinnehavare måste vara
   medlem, och acceptera nyckelkontraktet"

§2 Regelbundna öppettider?
  *  Lokalen kommer till att börja med vara öppen lördagar mellan kl 14 och
    20.
  *  Aktivitet pågår också de flesta torsdagar från 18-tiden.
  *  Vi kan tänka oss att använda wikin för en delad kalender
  *  En IRC-bot föreslogs också
  *  En dörrklocka är inköpt och kommer att sättas upp.

§3 Städning.
  *  Regelbundna besökare ingår i ett "städ-månads-schema".
  *  Lämna inte stök efter dig.
  *  Sopkärl för brännbart och kompost finns på baksidan av huset. Elektronik
    måste tas till en återvinnigsstation.
  *  Vi har köpt in städmaterial. Om man köper/fyller på städmaterial får man
    ersättning, inom rimliga ramar.
  *  Mötet tror att det finns tillräckligt många mogna medlemmar för att
    fylla städbehoven frivilligt
  *  Pant kan användas för att köpa in städgrejor mm.
  *  "Städ-event" kan organiseras om det behövs.

§4 Skofri zon
  *  Vänligen lämna ytterskorna i kapprummet. Mötets deltagare var överens om
    att detta bör vara en regel för att hålla nere städbehovet.
  *  Medlemmar kan parkera inneskor i kapprummet.
  *  en "skogräns" ska implementeras.

§5 Nätverksstatusrapport
  *  Vi har nu en uppkoppling med utomhusantenn, och en 4g router. De kommer
     att kopplas till serverrummet och ett par accesspunkter.
  *  Det gamla kopplingsskåpet är delvis tömt.
  *  En switch har försvunnit i flytten.
  *  Den befintliga kabeldragningen i huset behöver kartläggas och provas.
     Frivilliga bör koordinera med vol.
  *  De accesspunkter vi behöver ska vara
     * kapabla till Radius-autentisering
     * VLAN - kompatibla
     * klara flera SSID
     * stödja OpenWRT
  *  Vi skulle *gärna vilja ha* fiberuppkoppling men det kostar
     mycket pengar.

§7 Minikonferens
  *  Vi hoppas den kan hållas 16e eller 24e juli.
  *  Några talare är redan bekräftade
     * PDP-10 talks
     * Large Scale Systems Museum

§7 Aktiviteter för nya medlemmar
  *  Bör hållas regelbundet?
  *  Välkomnande och kontorutiner behöver etableras
  *  Diskussion om hur man attraherar nya medlemmar hölls.
     - Inte många nya kom egentligen via universitetet, skillnaden är inte
      extrem mot tidigare
     - Aktiviteten med Uppsala Linux User Group var en bra sak.
     - Regelbundna aktiviteter hjälper till att värva medlemmar, när man har
      något att bjuda in till.

§8 Rapport från mötet med ULUG
  *  mötet var jättetrevligt, 4 av dem och 5 av oss deltog.
  *  de fick en guidning genom lokalerna
  *  man diskuterade ett möjligt samarbete om en gemensam TeX-intro
     aktivitet.
  *  ULUG uttryckte intresse för ett samarbete kring aktiviteter på
     kulturnatten i höst

  Plenumsmötet diskuterade frågan om ULUG kan ha fler möten i våra lokaler.
  Många hänsyn och åsikter lades fram. Mötets åsikt kokade ner till
  "Ge det ett försök, men gör inget långsiktigt åtagande"

  ett urval av poänger:
  *  Updatemedlemmar får inte stängas ute från lokalen av externa
     aktiviteter
  *  Fler grupp-till-grupp-samarbeten kan tänkas bli av, och kan vara
     Bra Saker(tm)
    - till exempel samarbeten med Amatörradioklubben och Uppsala Makerspace.
  *  Update behöver fortsätta att vara synligt.

§9 Ideer för den nära framtiden
  *  Grillning
  *  Filmkväll
  *  Brädspel
  *  Månadens dator. Esselte 100 är först ut.
  *  Upppackning varje lördag - alla händer är välkomna
  *  Vi välkomnar nya ideer!
     "Om det inte finns ett bra skäl till nej, är svaret ja" har varit ett
     motto i Update sedan innan uttrycket "Update gör dig vacker" uppstod.

§10 Updates nuvarande postadress
  Datorföreningen Update
  Svartbäcksgatan 65
  753 33 Uppsala

  Skicka vykort!

Protocol from Update's plenary meeting 2022-05-11

Attending members: davidk, josk, kgs, micken, ronny, thorild, vol, zeltophil

Moderator: zeltophil

§0 The approximate agenda was read and approved

§1 The locking system.
  Information about the locking system from vol:
  *  We have bought a smart doorlock with a bad cloudservice.
  *  We have started to write our own software for it. vol is doing this
     "as time becomes available."
  *  The door has to be pulled to unload the deadbolt as the lock is
     maneuvred.
  *  We need the wlan/internet connection in order before the lock can go
     live.
  *  We have 3 physical keys - currently with zeltophil, with pontus and with the
     Landlord for electrical work. We don't intend to make any more.
  *  We will create a key contract for those who want the electronic access.
  *  The access control system/server/device should be on wired LAN.

  Discussion about opinions on "Who gets access to the electronic lock?"
  rendered the following points/opinions:
  *  Underage members should be in responsible adult company when in the
     localities.
  *  Unlock keys should be individual, not "one door code for all."
  *  It seems feasible to use a "sponsoring system" where access is given
     based on trust from 2 members with access. The Update board can "seed"
     the trust chain.
  *  Conditions and contracts will be drafted by the board.

  Opinion summary statement agreed upon by the meeting participants:
  "The meeting suggests to the board we should have a 2 sponsor vouching
   system, seeded from the current board, where 2 key holders "recommend" the
   new key holder. Key holders must be members and accept the key contract"

§2 Regular opening times
  *  The localities will be open Saturdays 1400 - 2000 hours for now.
  *  There will be activity "most Thursday afternoons" from 1800 -ish.
  *  We might use the wiki for a shared calendar.
  *  An IRC bot was suggested.
  *  A door bell has been bought and will be set up.

§3 Cleaning.
  *  There will be a cleaning month schedule for regulars in the localities.
  *  Don't leave messes behind you.
  *  Trash collection is available outside for combustibles and compost.
     Electronics will have to be taken to a recycling station.
  *  We have bought cleaning materials. If you buy/refill cleaning materials
     you will be refunded within reason.
  *  The meeting believes there should be enough adults to meet the cleaning
     needs voluntarily.
  *  Use soda can recycling ("pant") money for buying cleaning stuff etc.
  *  "Cleaning events" may be organised if needed.

§4 Shoe-free zone
  *  Please leave your shoes at the "kapprum". The meeting participants
     agreed this should be a rule, to keep the cleaning need down.
  *  Members can "park" indoor shoes att the localities
  *  A "shoe line" will be implemented.

§5 Network status report
  *  We have an internet connection with outdoor cellular antenna and a 4g
     router. They will be wired to the server room and a few access points.
  *  The old connection rack has been partially emptied.
  *  One switch has gone missing in the move.
  *  The present network and phone wiring in the building needs to be
     mapped and tested. Volunteers should talk to vol for coordination.
  *  Access points needed should be
     * Radius authentication capable
     * VLAN compatible
     * Multi-SSID
     * OpenWRT-able
  *  We would *LIKE* a fiber connection but it costs a lot of money.

§6 Mini-conference
  *  Hope to be held on 16th or 24th of July.
  *  Some speakers are already confirmed
     * PDP-10 talks
     * Large Scale Systems Museum

§7 New members' activities
  *  Should be held regularly?
  *  Onboarding and account routines need to be established
  *  Discussion about how to attract new members was had.
     - Not many actually came in via the University, the difference being
      separated from UU is not extremely big.
     - The Uppsala Linux User Group outreach was a good thing.
     - Regular announced activities would be helpful in attracting new
      members, to have something to invite them to.

§8 Report from a meeting with ULUG
  *  The meeting was super nice, 4 from them, 5 from us participated.
  *  They got a tour of the localities
  *  The possibility of a joint TeX introduction event was discussed
  *  ULUG expressed interest in cooperation for a Kulturnatten event this
     fall
  This meeting discussed the question if ULUG could have more meetings at our
  localities. Many considerations and points were made. The meeting opinion
  boiled down to "Let's give it a try but don't commit to it long term"

  Some points made:
  *  Update members can not be "shut out" from the localities by external
     activities
  *  More group-to-group collaborations may happen, and can be Good
     Things(tm).
    - i.e. collab with Ham Radio Club and Uppsala Makerspace
  *  Update needs to continue being visible.

§9 Ideas for the near future
  *  BBQ
  *  Movie night
  *  Board games
  *  Computer of the month. First out is the Esselte 100.
  *  Unpacking night every saturday - all hands welcome
  *  We welcome new ideas!
     "If there's not a good reason for no, the answer is yes" is a principle
     of Update, older than the slogan "Update makes you beautiful"

§10 Update's current postal address
  Update Computer Club
  Svartbäcksgatan 65
  SE-753 33 Uppsala
  Sweden

  Send postcards!

At the ballpoint pen on tractorfeed paper: ronny
plenum/plenum-2022-05-11.txt · Last modified: 2022/06/25 17:27 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki